کمپرسورهای اسکرو


در اثر حرکت عضو متراکم کننده ، فاصله مولکولهای گاز موجود در ظرف کمتر شده و برخورد آنها با یکدیگر بیشتر می شود. در نتیجه مولکولها نیروی بیشتری به ظرف وارد می کنند و این موضوع نشان دهنده اینست که فشار گاز، افزایش یافته است. درکمپرسورهای رفت و برگشتی، این عضو متراکم کننده، پیستون نامیده می شود.اما در کمپرسور های اسکرو، عضو متراکم کننده ، روتور نر می باشد. بدون شک فرم اکثر کمپرسورهای چرخشی جابجائی مثبت ، مارپیچی شکل می باشد.
کمپرسورهای پیچی از دو روتور درگیر باهم با برجستگی های پیچشی و شیارهای پیچشی بنام روتورهای نر و ماده تشکیل یافته اند.
در واقع کار روتور نر در کمپرسورهای اسکرو دقیقا مشابه وظیفه پیستون در کمپرسوهای رفت وبرگشتی است. روی روتور نر چند برآمدگی به صورت مارپیچ وجود دارد که مانند مارپیچه دستگاه چرخ گوشت، با چرخش مارپیچه، حرکت رو به جلویی را برای گاز تداعی می کنند. ظرف حاوی گاز درکمپرسورهای رفت و برگشتی سیلندر و در کمپرسورهای اسکرو ، روتور ماده است که وظایف آنها عینا " مشابه بوده و هر دو نقش ظرفی را بازی می کنند که گاز درون آنها قرارگرفته و متراکم می شود.
همچنانکه قبلا " نیز گفته شد، در کمپرسورهای اسکرو ، روتورهای نر و ماده دارای شیارها و برآمدگی هایی هستند . دراین کمپرسورها ابتدا گاز ورودی، کل حجم یک شیار روتور ماده را دربرمی گیرد. با چرخش محرک ( الکتروموتور یا موتور دیزلی )، حرکت چرخشی به روتور نر منتقل شده و درنتیجه روتور مذکور شروع به چرخیدن می کند. برآمدگیهای روی روتور نر به تناوب درون شیارهای روتور ماده حرکت میکنند و به تدریج حجم گازها محبوس شده در شیارها کاهش یافته و فشار گاز افزایش می یابد. تراکم تا زمانی ادامه می یابد که ضریب تراکم مربوطه حاصل شده و فضای مابین پره ها به مجرای خروجی شیارها متصل شده و گاز متراکم شده از طریق آن خارج شود. هر کدام از شیارهای روتور ماده به ترتیب به هوای مجاری خروجی می رسند و گاز فشرده شده را درون مجرای خروجی تخلیه کرده و مجددا" از هوای کم فشار پر می شوند و این سیکل به تناوب تکرار می شود.

کمپرسور های اسکرو روغن پاش و بدون روغن( اویل فری و اویل اینجکت)

کمپرسورهای اسکرو در دو مدل اویل اینجکت و اویل فری تولید می شوند . در کمپرسورهای اویل اینجکت روغن به درون محفظه تراکم پاشیده می شود. این روغن چند وظیفه مهم را برعهده دارد :
1 – درزهای بین مارپیچ ها و محفظه را آببندی می کند.
2 – فضای بین روتورهای نروماده را روانکاری می کند.
3 – گرمای حاصل از تراکم سیال را به خود جذب می کند.
در کمپرسورهای اسکروی اویل فری ، روغن یا آب به عنوان سیال خنک کننده عمل می کنند در خارج از محفظه تراکم جریان داشته و گرمای حاصل از تراکم هوا را به خود جذب می کنند . در این نوع کمپرسورها، جنس روتورها باید به گونه ای باشد که توانائی تحمل تنش های حرارتی بالا را دارا باشند . لذا معمولا " جنس روتورهای چنین کمپرسورهایی از جنس سرامیک می باشد.
به هر حال در هر نوع کمپرسورهای اویل فری و اویل اینجکت، واضح است که جهت کمینه کردن تلفات نشتی ، فاصله بین روتورها باید در تمامی موقعیت های چرخش در کمترین حد ممکن باشد.
 Screw1
Screw2