دسته بندی کمپرسورها از نظر رفتاریالف: کمپرسور های جابه‌جایی مثبت (Positive Displacement)

ب: کمپرسور های گریز از مرکز (Centrifugal)

در کمپرسورهای جابه‌جایی مثبت، همواره مقدار معینی از گاز بین دو قطعه به تله انداخته شده و با کاهش حجم محفظه، فشار گاز افزایش می‌یابد. این کمپرسور ها خودبه‌خود به دو دسته تناوبی (Reciprocating) و دورانی (Rotary) تقسیم می‌شوند. البته هر یک از دسته‌های فوق تنوع زیادی در شکل و ساختار مکانیکی داشته ولی از لحاظ رفتاری دارای ویژگی‌های نسبتاً یکسانی هستند.

در کمپرسورهای جریان پیوسته، (گریز از مرکز)، ابتدا انرژی جنبشی گاز مورد تراکم پیوسته در پروانه افزایش داده شده و سپس بخش اعظمی از انرژی جنبشی آن در یک مجرای گشاد شونده بنام حلزونی (Volute) به انرژی پتانسیل (فشار) تبدیل می‌شود.

انتخاب کمپرسور مناسب به شرایط و نوع بهره برداری بستگی دارد که اهم آن به شرح ذیل می‌باشد:

- فشار و دبی مورد نیاز
- حساسیت به حضور روغن
- خواص فیزیکی و شیمیایی
- بهای انرژی
- قابلیت اعتماد
- هزینه‌های تعمیر و نگهداری و قطعات یدکی و قیمت اولیه
- حداکثر درجه حرارت قابل قبول