مخازن هوای فشرده

مخازن استاندارد هوای فشرده از حجم 20 الی 5000 لیتر و فشار 8 الی 40 بار